Corporate Sustainability Reporting Directive är ett direktiv från Europeiska unionen som syftar till att stärka hållbarhetsrapporteringen för företag inom EU.

Ökad transparens

Direktivet är en del av EU:s större hållbarhetsagenda och är nära knutet till European Green Deal, som syftar till att göra Europa klimatneutralt senast 2050. Lär dig mer om CSRD här.

CSRD:s huvudsakliga syfte är att öka transparensen och kvaliteten på företags hållbarhetsrapportering. Genom att införa tydliga standarder för vad som ska rapporteras, vill EU skapa mer jämförbar och tillförlitlig information för investerare, kunder och andra intressenter. Detta förväntas leda till bättre beslutsfattande och ett ökat fokus på hållbarhet inom näringslivet.

En annan viktig aspekt av CSRD är att främja integrationen av hållbarhet i företagets strategi. Direktivet uppmuntrar företag att inte bara rapportera om sina hållbarhetsinsatser utan också att arbeta proaktivt för att minska sin miljöpåverkan, förbättra arbetsförhållanden och främja socialt ansvarstagande.

Hållbarhetsrapportering – vilka omfattas?

CSRD är avsett att gälla för en bred grupp av företag inom EU. Det utvidgar omfattningen av hållbarhetsrapportering från det tidigare Non-Financial Reporting Directive (NFRD), vilket betyder att fler företag nu måste följa kraven på hållbarhetsrapportering.

Följande företag omfattas av CSRD:

  • Stora företag
    Företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier: mer än 250 anställda, mer än 40 miljoner euro i omsättning, eller mer än 20 miljoner euro i totala tillgångar.

  • Företag som är noterade på börsen
    CSRD omfattar alla noterade företag inom EU, med undantag för mikroföretag.

  • Mindre och medelstora företag (SME)
    Även om SME inte omfattas direkt av CSRD, kan de påverkas indirekt. Företag som levererar till större företag eller som är en del av en större leveranskedja kan behöva uppfylla rapporteringskrav för att möta sina kunders behov.

CSRD innebär en ökad administrativ börda för företag, eftersom de måste samla in och rapportera mer data än tidigare. Men det ger också möjlighet för företag att förbättra sina hållbarhetspraktiker och stärka sitt rykte hos investerare och konsumenter. Genom att anpassa sig till CSRD kan företag positionera sig som ledare inom hållbarhet och skapa långsiktigt värde för både aktieägare och samhället som helhet.